ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช นายอรรถพงษ์ อยู่เกตุ และนายวีรวัฒน์ ภะวะพินิจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ บ้านสามช่องเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช นายอรรถพงษ์ อยู่เกตุ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และนายวีรวัฒน์ ภะวะพินิจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี