ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช นายอรรถพงษ์ อยู่เกตุ และนายวีรวัฒน์ ภะวะพินิจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอทับปุด

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดยนางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา จัดประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพ OTOP เชิงสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจชุมชนที่มั่งคั่ง

วันที่ 13 สิงหาคม 2561 นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นผู้แทนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าเฝ้าพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา รับประทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 ในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561