ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ข้อสั่งการอธิบดี และตรวจราชการตามแผนปฏิบัติราชการกรมฯ ในพื้นที่จังหวัดพังงา