ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พังงา ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1 – 2

นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนในรอบสัปดาห์

“สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย” ภายใต้โครงการสตรีพังงา น้อมนำศาสตร์พระราชาเรียนรู้ปฏิบัติการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ต้านภัย COVID-19 บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง สุขจังพังงา 

นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม /ฝ่าย และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 และวันปีใหม่ไทย