ข่าวประชาสัมพันธ์

15 พ.ย 59 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ครั้งที่ 1/2559 เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนบริษัท โดยมีนางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เข

14 พฤศจิกายน 2559นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวัน “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2559

นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ได้มอบหมายให้ หัวหน้ากลุ่มงานฯ/นักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. แก่ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในระหว่างวันที่ 7 – 11 พฤศ

11 พฤศจิกายน 2559 นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมคณะ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดยนายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพังงา เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อ

28 ต.ค 59 : เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ร่วมรับชมการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2559 ผ่านระบบ TV พช. ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

25 ต.ค 59 : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดยนายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา จัดประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง

นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมคณะข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2559