ข่าวประชาสัมพันธ์

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติถี “รักจัง…พังงา” สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

พช.พังงา Kick off การดำเนินงาน น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน