ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพังงาขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวด้วยงบยุทธศาสตร์จังหวัด ปี 2560 ผ่านการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ปี 2560 กิจกรรมประชุมแกนนำหมู่บ้าน(ระดับจังหวัด) โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้ท่าน

26 ธ.ค 59 จังหวัดพังงา โดยนายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัด ดำเนินโครงการฝึกอบรมผู้บันทึกเรื่องการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และผู้บันทึกข้อมูล จปฐ. ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัด

25 ธ.ค 59 จังหวัดพังงา ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

23 ธ.ค 59 จังหวัดพังงา ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559

22 ธ.ค 59 จังหวัดพังงา ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพระดับจังหวัด จำนวน 50 คน เพื่อให้ทีมฯ สามารถเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัดได้ ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ในวันที่ 22 ธันวาคม 2559

21 ธ.ค 59 จังหวัดพังงา ดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพังงา ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสะพานเสือ หมู่ที่ 3 ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ในวันที่ 21 ธันวาคม 2559

21 ธ.ค 59 จังหวัดพังงา โดยนายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ดำเนินการจัดทำวิดีทัศน์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เพื่อประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร ในวันที่ 21 ธันว

จังหวัดพังงา จัดกิจกรรมปั่นเที่ยวไทย ตามรอยเสด็จ @พังงา ในวันที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 16.00 น. ซึ่งนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้มอบหมายให้ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดยนายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัด ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดก

15 ธ.ค 59 จังหวัดพังงา โดยนายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัด จัดทำโครงการคัดเลือกภูมิปัญญาไทย เพื่อค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน