ข่าวประชาสัมพันธ์

นายประมวล วรานุศิษฏ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาการจังหวัด การเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019