ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พังงา น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 และรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย

จังหวัดพังงา จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ(MOU) โครงการ “พังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รวมพลังปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม”

นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน สอบถามปัญหา อุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ ในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ของจังหวัดพังงา