โครงสร้าง/บุคลากร

นางสาวศริญญา ใจเย็น

พัฒนาการจังหวัดพังงา

นางสาวสุกรีฑา อรุณจิตต์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายก้องเกียรติ รองรัตนพันธุ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายพิพัฒน์ กองพล

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายณัฐชัย สุดตาชาติ

ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

..

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวสุกรีฑา อรุณจิตต์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายจตุพร บุญศิลป์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวชนกกมล แดงแก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายก้องเกียรติ รองรัตนพันธุ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวอนินทิตา ศุภวัฒนกิจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางพรศรี พุ่มพัว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายพิพัฒน์ กองผล

ผู้อำนวยการกล่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางวันดี หนูน้อย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพูลศรี นังเกิด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ฝ่ายอำนวยการ

นายณัฐชัย สุดตาชาติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

..

นางปพิชญา วิมูลชาติ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางปิยนันท์ รักษาแก้ว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ว่าง -

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวณัฏฐพร ขุนวัง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวดาราวรรณ นะแหละ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวเรวดี เพ็ชรรัตน์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายณรงค์ ราชนิยม

พนักงานขับรถยนต์

นางพัชราภรณ์ เจริญศักดิ์

พนักงานทำความสะอาด

นางสาววิภาวี ขวัญช่วย

นักจัดการงานทั่วไป (บทบาทสตรี)

นางสาวพิไลพร พรมสงค์

นักวิชาการเงินและบัญชี (บทบาทสตรี)
(Visited 59 times, 1 visits today)