โครงสร้าง/บุคลากร

นายประมวล วรานุศิษฏ์

พัฒนาการจังหวัดพังงา

นางสาวศริญญา ใจเย็น

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายก้องเกียรติ รองรัตนพันธุ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายพิพัฒน์ กองพล

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

- ว่าง -

ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

..

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางสาวศริญญา ใจเย็น

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

.

นางสาวจุฑาพร พิมพ์พงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางวันดี หนูน้อย

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายก้องเกียรติ รองรัตนพันธุ์

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

..

นางจุติกานต์ ดำส่งแสง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ว่าง -

- ว่าง-

นายประสาน ไชยสมบัติ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวพิไลพร พรหมสงค์

นักวิชาการการเงินและบัญชี (อกส.จ.พังงา)

- ว่าง -

นักจัดการงานทั่วไป (อกส.จ.พังงา)

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายพิพัฒน์ กองผล

ผู้อำนวยการกล่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางจุฑาภรณ์ รักพริก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพูลศรี นังเกิด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ฝ่ายอำนวยการ

- ว่าง -

ผู้อำนวยการกลุ่มประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

..

นางปพิชญา วิมูลชาติ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางปิยนันท์ รักษาแก้ว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวสุณิสา กลั่นทอง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวณัฏฐพร ขุนวัง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวดาราวรรณ นะแหละ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวเสาวพรรณ ศรีรักษ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายพงษ์ศิริ ขาวสุด

พนักงานขับรถยนต์

นางพัชราภรณ์ เจริญศักดิ์

พนักงานทำความสะอาด
(Visited 59 times, 1 visits today)