พช.พังงา จัดประกวดร้องเพลงและรำวงมหาดไทย ในงาน “รวมพล รวมพลัง คน พช. ขับเคลื่อนพังงาผาสุก ด้วยหลักการ 4 สุข “

วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมจำปูน ศุูนย์ราชการจังหวัดพังงา นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น ประธานแม่บ้านมหาดไทยและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรม ประกวดร้องเพลงและรำวงมหาดไทย ในงาน “รวมพล รวมพลัง คน พช. ขับเคลื่อนพังงาผาสุก ด้วยหลักการ 4 สุข ” คณะกรรมการประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา ประธานคณะกรรมการ พัฒนาการจังหวัดพังงา ท้องถิ่่นจังหวัดพังงา วัฒนธรรมจังหวัดพังงา และผู้แทนเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งมีทีมกลุ่มองค์กรสตรีของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 7 อำเภอ เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ โดยมีประธานแม่บ้านมหาดไทยและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงามอบโล่รางวัลให้กับทีมที่ชนะการประกวด สำหรับผลการประกวดร้องเพลงรำวงมหาดไทย ได้แก่
1.รางวัลชนะเลิศ ทีมรำวงจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับปุด
2, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมรำวงจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงา
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมรำวงจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วทุ่ง
4. รางวัลชมเชย 4 รางวัล ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกะปง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท้ายเหมือง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตะกั่วป่า และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำภอคุระบุรี
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้นำสตรี ผู้นำกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม
(>) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ได้จัดทำโครงการรวมพล รวมพลัง คน พช. ขับเคลื่อนพังงาผาสุก ด้วยหลักการ 4 สุข ประกอบด้วยสุขจากสุขภาพดี สุขจากสังคมดี สุขจากสิ่งแวดล้อมดีและสุขจากเศรษฐกิจดี การประกวดร้องเพลงรำวงมหาดไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคี และเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีระหว่างบุคลากรของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่ายพัฒนาชุมชน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน เครือข่ายและหน่วยงาน บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาที่มีผลงานดีเด่น เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี 2565 และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และบูรณาการการทำงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

(Visited 1 times, 1 visits today)