จังหวัดพังงา มอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 และปี 2565

วันที่ 14 พ.ย.65 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพังงา พร้อมมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้กับหมู่บ้าน ชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 18 หมู่บ้าน และ 3 ชุมชน รวม 21 กองทุน และร่วมกันปล่อยขบวนรถเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
(>)โดยมีนางสาวศริญญา ใจเย็น พัฒนาการจังหวัดพังงา กล่าวรายงาน และมี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ นายกเทศมนตรี พัฒนาการอำเภอ จ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน และสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา
(>)จังหวัดพังงา กำหนดจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยวัตถุประสงค์เพื่อขยายพลังแห่งความดีของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้กว้างขวางขึ้น เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ในหมู่บ้าน ชุมชน โดยการแลกเปลี่ยนการรวมกลุ่ม และสร้างความตื่นตัว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ สนับสนุนให้คนทำดีและเสียสละเพื่อหมู่บ้าน/ชุมชน และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเอง พึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน เป็นผลทำให้ปัญหาพื้นฐานของหมูบ้านลดลง
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เป็นเงิน 100,000 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)