พช.กะปง นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และประชาสัมพันธ์การใช้งานแพลตฟอร์ม Click ชุมชน

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางพนิดา คงเสน พัฒนาการอำเภอกะปง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกะปง ดำเนินการประชุมโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่านา โดยมีผู้ร่วมเข้าประชุม ดังนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านา ผอ.รพสต.กะปง ผอ.รพสต.ท่านา ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ผู้จัดเก็บ จปฐ โดยประชาสัมพันธ์ การใช้งาน Click ชุมชน แนะนำเมนู 108 อาชีพ เพื่อใช้ในการฝึกอาชีพสำหรับประกอบอาชีพ ในเวทีการประชุมเพื่อรับรองคุณภาพ จปฐ.65 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านฝา่ยท่า หมู่ที่ 2 ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)