พช.พังงา ดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion : OPC)

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวศริญญา ใจเย็น พัฒนาการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายก้องเกียรติ รองรัตนพันธ์ุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยระดับจังหวัด ณ โรงแรมภูงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา (>)โดยมีคณะกรรมการพิจารณา ตรวจสอบ และกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเจ้าคัดสรรฯ ประกอบด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (นตผ.จังหวัด) ผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมเป็นคณะทำงาน ดำเนินการพิจารณา ตรวจสอบ และกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้าคัดสรร และให้ค่าคะแนน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
(pencil)จังหวัดพังงามีผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้ารับการคัดสรรฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 4 ประเภท 108 ราย 147 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1. ประเภทอาหาร จำนวน 8 ราย 15 ผลิตภัณฑ์
2. ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 91 ราย 117 ผลิตภัณฑ์
3. ประเภท ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 8 ราย 12 ผลิตภัณฑ์
4. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 1 ราย 2 ผลิตภัณฑ์
รวมทั้งสิ้น 108 ราย 147 ผลิตภัณฑ์
กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.) ให้รับผิดชอบดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP Product Champion : OPC) ต่อเนื่องจากการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป็นประจำทุก 2 ปี เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป จนสามารถเป็นแหล่งสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีมาตรฐานในระดับสากล โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ดังนี้
1. เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ที่จะนำไปสู่การพัฒนาระดับประเทศ
2. เพื่อจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ในการทำงานเชิงบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไปจนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน
4. เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
(>) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ดำเนินการรับสมัครผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ารับการคัดสรรฯ ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา และกำหนดพิจารณา ตรวจสอบและกลั่นกรองผลิตภัณฑ์ที่สมัครเข้าคัดสรรฯ ในระดับจังหวัด ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้การดำเนินการคัดสรรฯ ในครั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

(Visited 1 times, 1 visits today)