พช.พังงา ประชุมติดตามสรุปผลการดำเนินงานและวางแผนการขับเคลื่อนงานภารกิจสำคัญของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวศริญญา ใจเย็น ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ครั้งที่ 10/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนการขับเคลื่อนงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดยมีวาระสำคัญ
🖌️ แนะนำตัวข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งตัั้งใหม่ จำนวน 2 ราย
🖌️ นำเสนอวิดีทัศน์ “โคก หนอง นา บ้านสวนบางหมาก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
🖌️ การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
🖌️ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบชี้เป้าโดยใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP
🖌️ การขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
🖌️ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 2)
🖌️ การประชุมชี้แจงถ่ายทอดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด รอบที่ 1/2565
🖌️ ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลของหน่วยตรวจรับรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2565
🖌️ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามโครงการงบฟื้นฟูฯ
🖌️ ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณตาม พรบ.)
🖌️ โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP)
🖌️ กองทุนชุมชนธรรมาภิบาล (โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
🖌️ โครงการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
🖌️ การขับเคลื่อน Big Data กรมการพัฒนาชุามชน และแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “CDD EIS พกพา” และ “Click ชุมชน”
🖌️ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
🖌️ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
🖌️ การคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2565
(>)ในการนี้ ผู้อำนวยการกลุ่มงานและพัฒนาการอำเภอ ได้มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่และอวยพรปีใหม่จากรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพังงาเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 ทั้งนี้ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพังงา ได้มอบของที่ระลึกและอวยพรปีใหม่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้อำนวยการกลุ่มงานและพัฒนาการอำกเภอเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)