รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพังงาเพื่อเยี่ยมเยียนและตรวจราชการภายใต้การกำกับดูแลกรมการพัฒนาชุมชน 

     วันที่ 14 พ.ย. 2564 เวลา 15.00 น. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อเยี่ยมเยียนและตรวจราชการภายใต้การกำกับดูแล กรมการพัฒนาชุมชน ณ ศาลาประชาคมอำเภอตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
(>) โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวต้อนรับ นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอตะกั่วทุ่งกล่าวรายงานข้อมูลอำเภอตะกั่วทุ่ง และนางสาวศริญญา ใจเย็น รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพังงา กล่าวรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา จำนวน 2 โครงการ คือ
1. โครงการต่อยอดและขยายผลโครงการพังงาเมืองแห่งความสุข น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รวมพลังปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน “กิจกรรมจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธ์และ
ต้นกล้า” วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน เพื่อลดรายจ่าย เสริมรายได้ในการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อบริการแจกแบ่งปัน และให้ยืม เมล็ดพันธุ์/ต้นกล้าในชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว อนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชผักท้องถิ่น ดำเนินการในพื้นที่ 46 หมู่บ้าน (ตำบลละ 1 หมู่บ้าน) โดยได้มีการฝึกอบรมให้ความรู้และสนับสนุนวัสดุการเกษตร/เมล็ดพันธุ์และต้นกล้าให้กับหมู่บ้าน
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบชี้เป้าการพัฒนาที่ยั่งยืน TPMAP เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจน ดำเนินการในพื้นที่ 7 อำเภอ กลุ่มเป้าหมาย : ครัวเรือนยากจน จำนวน 400 ครัวเรือน โดยได้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือน ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความยั่งยืน ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมตามนโยบายของรัฐบาล
(>) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประธานกลุ่มฯ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมกิจกรรม
(>) ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบวัสดุสนับสนุนกิจกรรมสนับสนุนโครงการ จำนวน 2 โครงการ ซึ่งเป็นวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุ์ต้นกล้า และวัสดุสนับสนุนในการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจน TPMAP พร้อมมอบนโยบาย ข้อราชการและให้โอวาท ให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชน และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการนวัตกรรมการสร้างความมั่นคงทางอาหารและโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดพังงา จาก 8 อำเภอ

(Visited 1 times, 1 visits today)