พช.พังงา ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดพังงา เนื่องในวันสตรีสากล”

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดพังงา เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564 พร้อมทั้งมอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงาแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยนางวันดี ปิยนามวาณิช ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงา กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเอราวัณ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
🖌️ โดยมีนายประมวล วรานุศิษฏ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา กล่าวต้อนรับ และมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกอำเภอ ผู้สื่อข่าว และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรม (>)ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายชุดผ้าไทยเพื่อ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย
    จังหวัดพังงา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงา (กพสจ.) ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพังาและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “พัฒนาศักยภาพสตรีจังหวัดพังงา เนื่องในวันสตรีสากล” เพื่อรวมพลังของสตรีจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการสร้างสรรค์การพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และการมีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญแก่สังคมและจังหวัดพังงาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย : การแสดงชุดระบำหมวกใบร่มข้าว ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอกะปง การจัดบูธนิทรรศการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีจาก 8 อำเภอ การบรรยายให้ความรู้ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก
   (>) นายอิทธิโชติ กุลรัตนโชติ อัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพังงา บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “สิทธิ และหน้าที่ของสตรี
   (>) นายประมวล วรานุศิษฏ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ทิศทางการทำงานในปี 2564 การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
   (>) การแบ่งกลุ่มระดมสมอง “สะท้อนปัญหาและความคาดหวังในการทำงานพัฒนาสตรีในปี 2564 โดยผู้นำสตรี 8 อำเภอ
(Visited 1 times, 1 visits today)