ติดตามผลและคัดเลือกการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (เที่ยวบ้านฉัน) ดีเด่น จังหวัดพังงา ประจำปี 2563 ณ บ้านนากลาง หมู่ที่ 9 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา จ.พังงา

วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวศริญญา ใจเย็น ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามผลและคัดเลือกการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ลงพื้นที่ติดตามผลและคัดเลือกการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (เที่ยวบ้านฉัน) ดีเด่น จังหวัดพังงา ประจำปี 2563 ณ บ้านนากลาง หมู่ที่ 9 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา จ.พังงา
🖌️โดยนายจารุวัฒน์ กองเงิน รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอตะกั่วทุ่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และประชาชนในชุมชนให้การต้อนรับ กิจกรรมประกอบด้วย : สักการะหลวงปู่คำพอง (วัดราษฎร์โยธี) รำแห่แขวนช่อ ปลูกป่าชุมชน ชมปูก้ามดาบ การเก็บไซปู ชมวิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน กิจกรรมฐานเรียนรู้ การทำน้ำพริกเห็ดนางฟ้า ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ สปาเท้าด้วยสมุนไพร ปลูกผักปลอดภัยใส่ใจสุขภาพและเก็บผักสวนครัว พร้อมทั้งสรุปผลการติดตามและประเมินผลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
🖌️กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “รักจัง…พังงา” สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อ กระตุ้นให้ชุมชนตื่นตัวในการพัฒนาให้มีศักยภาพเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อย่างสร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วม และเพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แสดงขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวและเป็นต้นแบบ ให้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอื่น และเพื่อเชิดชูเกียรติ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับจังหวัด

(Visited 1 times, 1 visits today)