ประชุมหัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย สร้างความเข้าใจและวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” จังหวัดพังงา

วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ประชุมหัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย สร้างความเข้าใจและวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” จังหวัดพังงา โดยได้มอบหมายภารกิจให้กล่ม/ฝ่าย วางแผนการขับเคลื่อนงานในภาระกิจที่รับผิดชอบ รวมทั้งออกแบบการขับเคลื่อนงาน ในการถ่ายทอดสู่อำเภอ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารได้อย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)