เล็ก เปลี่ยน โลก ออกปาก ซอแรง เอามื้อสามัคคี @พังงา หิ้วปิ่นโตไปเอามื้อ ถือจอบเสียม ไปพลิกฟื้นแผ่นดิน ณ แปลงนายประสม เรืองแก้ว

📝วันที่ 9 มี.ค.63 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดยนายประมวล วรานุศิษฏ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ร่วมกับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช หัวหน้ากลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ภาคีเครือข่ายการพัฒนา และประชาชนชาวอำเภอคุระบุรี จำนวน 100 คน จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี จังหวัดพังงา “ออกปาก เอามื้อ โคกหนองนา” หิ้วปิ่นโตไปเอามื้อ ถือจอบเสียม ไปพลิกฟื้นแผ่นดิน ณ แปลงนายประสม เรืองแก้ว หมู่ที่ 3 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จังหวัดพังงา

🖌️ พัฒนาการจังหวัดพังงากล่าวว่าแปลงพื้นที่ของนายประสม เรืองแก้ว เป็นจุดตัวอย่างโคกหนองนาโมเดลของจังหวัดพังงา ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ มีการปลูกผักสวนครัว ไม้ยืนต้น ไม้ที่ใช้สอย มีบ่อน้ำสามารถสำรองน้ำไว้ใช้เอง พึ่งตนเอง จัดการตนเองได้ในระดับครอบครัว ถือเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สังคมสามารถอยู่ได้ พึ่งตนเองได้ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน บนหลักการต่างๆ 1. ลงมือทำ.2. เมื่อมีผลผลิตได้แจกจ่าย 3. ขาย 4. แปรรูป นำมาสู่การจัดการตนเองได้ในระดับครัวเรือน ขยายผลไปสู่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และระดับจังหวัดต่อไป
🖌️ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชกล่าวว่า ประเทศของเราจะอยู่ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล กิจกรรมโคกหนองนา นับว่าเป็น “เล็กเปลี่ยนโลก” โดยกรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์วิกฤติต่าง ๆ ซึ่งจุดนี้เป็นจุดเรียนรู้จุดแรกของ 7 จังหวัด ในการดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ต้นแบบในการดำเนินการ โคกหนองนาโมเดล โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาสู่การปฏิบัติจริงที่สามารถทำให้ผู้ปฏิบัติตามเกิดความเป็นอยู่ที่ดี มีความพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
📝 ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกป่า 5 ระดับ นำฟางข้าว มาห่มดิน บำรุงดินโดยวิธีแห้งชาม น้ำชาม ปล่อยพันธุ์ปลา ร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “กิจกรรมโคกหนองนาโมเดล” รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน และเยี่ยมชมสวนองุ่นกสิกรรมตามรอยพ่อของ นายนิสัย แซ่ลิ่ม ที่อยู่ภายในหมู่บ้านดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)