พช.พังงา ร่วมรับฟังการนำเสนอแนวคิดและรูปแบบการออกแบบพื้นที่ตามภูมิสังคม โคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 8 มี.ค.63 เวลา 09.00. น. นายประมวล วรานุศิษฏ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา มอบหมายนายก้องเกียรติ รองรัตน์พันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสาวพูลศรี นังเกิด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแนวคิดและรูปแบบออกแบบพื้นที่ตามภูมิสังคม โคกหนองนาโมเดล โดยมี อาจารย์หน่า (รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์) อาจารย์โก้ (ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล) และทีมงานวิทยากรได้ถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 -8 มี.ค. 63 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ อันดามัน มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  ในการนี้จังหวัดพังงา มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน 19 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)