วันที่ 4 กันยายน 2562 นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวศริญญา ใจเย็น หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีประกาศแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)

วันที่ 4 กันยายน 2562 นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นางสาวศริญญา ใจเย็น หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีประกาศแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) และรับฟังการนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วย Tablet ในงานวันพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10 : CD DAY 2019 งานแห่งความสุขของประชาชน ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)