วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ประชุมพัฒนาการอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน / ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ครั้งที่ 8/2562

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ประชุมพัฒนาการอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน / ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้
– ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
– ติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
– การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
– การขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
– การส่งเสริมการเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้า OTOP ในระบบ E-Commerce และเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ otoptoday. com
– โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด

(Visited 1 times, 1 visits today)