วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. จังหวัดพังงา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา จัดงานแถลงข่าว “OTOP@PHANGNGA” โครงการพัฒนาคุณภาพ OTOP เชิงสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจชุมชนที่มั่งคั่ง ณ โรงแรมบ่อแสนวิลล่า ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. จังหวัดพังงา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา จัดงานแถลงข่าว “OTOP@PHANGNGA” โครงการพัฒนาคุณภาพ OTOP เชิงสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจชุมชนที่มั่งคั่ง ณ โรงแรมบ่อแสนวิลล่า ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวดังนี้

1. นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประเด็น นโยบาย “เรารักพังงา” (ความปลอดภัย ความสะอาด กีฬา อาชีพและรายได้) “การบูรณาการโครงการยุทธศาสตร์จังหวัด ประจำปี 2561” (พัฒนาชุมชนจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด)
2. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ประเด็น โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด และการบูณาการจัดกิจกรรมของหน่วยงาน (พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด วิทยาลัยชุมชนพังงา และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพังงา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
3. นายกิตติ ทวีทรัพย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ประเด็น การจัดงานแสดงภูมิปัญญา ผู้พิการด้อยโอกาส และผู้สูงวัย
ซึ่งกำหนดจัดงาน “OTOP@ PHANGNGA” โครงการพัฒนาคุณภาพ OTOP เชิงสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจชุมชนที่มั่งคั่ง ระหว่างวันที่ 13 – 17 กันยายน 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าเด่นของจังหวัดพังงา สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากงบยุทธศาสตร์จังหวัดพังงา ประจำปี 2561
หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองพังงา พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ผู้แทนภาคเอกชน สื่อมวลชน ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมงานแถลงข่าวดังกล่าวด้วย

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)