วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดพังงา

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2561 โดยนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายนายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
1.พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดพังงา ประจำปี 2561 รอบ 6 เดือน
2.พิจารณาแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดพังงา ประจำปี 2561 รอบ 12 เดือน
3.พิจารณาแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(Visited 1 times, 1 visits today)