นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางสาวสุกานดา  แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดยมีวาระ ดังนี้
1.คำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.การดำเนินงานโครงการขยายผลหมู่บ้านตามรอยเท้าพ่อสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (งบฯ ยุทธศาสตร์จังหวัดพังงา)
3.การดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 5 กระบวนงาน
4.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบบาทสตรี
5.การจัดกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ส่งเสริมช่องทางการตลาด (งบฯ ยุทธศาสตร์จังหวัด)
6.การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการฯ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561

 

(Visited 1 times, 1 visits today)