นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2561

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางวัน หมู่ที่ 1 ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา โดยนางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ได้มอบหมายให้นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมจังหวัด และ นายสาธิต ไกรนรา นายอำเภอคุระบุรี หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอคุระบุรี หน่วยงานภาคี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำ กลุ่มองค์กรในตำบลบางวัน ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานของหมู่บ้านและตำบล

    

(Visited 1 times, 1 visits today)