ศึกษาดูงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (Kick off) กิจกรรม ฝึกอบรมคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา มอบหมายให้นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวศริญญา ใจเย็น หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายก้องเกียรติ รองรัตนพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และแกนนำชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 33 หมู่บ้าน รวม 100 คน ศึกษาดูงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (Kick off) กิจกรรม ฝึกอบรมคณะทำงานขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ชุมชนของตนเองได้ ดังนี้
การบริหารจัดการกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
การบริหารจัดการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้านบางแม่หม้าย ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)