นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมติดตามการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือนมิถุนายน 2561

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมติดตามการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือนมิถุนายน 2561 ในประเด็นสำคัญๆ เรื่องชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ไทยนิยมยั่งยืน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดยนางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ได้มอบหมายให้นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)