การคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 อ.ทับปุด

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา และคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” รอบที่ 2 ตามโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ณ บ้านปากด่าน หมู่ที่ 5 ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
โดยมี ว่าที่ ร.อ.พงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอทับปุด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอทับปุด หน่วยงานภาคี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำ กลุ่มองค์กรในชุมชนร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)