นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่ตามเเผนปฏิบัติการออกตรวจเยี่ยมพื้นที่การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เวทีครั้งที่ 4 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดพังงา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่ตามเเผนปฏิบัติการออกตรวจเยี่ยมพื้นที่การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เวทีครั้งที่ 4 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดพังงา โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานลงดำเนินการในพื้นที่ระดับตำบล หมู่บ้าน ซึ่งใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลเป็นแกนหลักและให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน สนับสนุนกลไก มี Road Map แผนการปฏิบัติงาน 4 เวที ภายใต้กรอบติดตาม ขับเคลื่อนการพัฒนา/แก้ไขปัญหาเเละสร้างการรับรู้ ปรับความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านกะไหล หมู่ที่ 3 ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
โดยให้คำแนะนำแก่ผู้ร่วมเวที ดังนี้
1. การทบทวนและเตรียมโครงการจากเวทีที่ผ่านมา ให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน
2. การนำข้อมูล จปฐ. มาใช้ประโยชน์
3. การสร้างงาน สร้างอาชีพเสริมเชื่อมโยงการตลาดกับหมู่บ้านใกล้เคียง

(Visited 1 times, 1 visits today)