พัฒนาการจังหวัดพังงาเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ในระดับพื้นที่

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนางอุบลรัตน์ ไชยสมบัติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ในระดับพื้นที่ ด้านการพัฒนางานบริการของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จัง  หวัดสงขลา

(Visited 1 times, 1 visits today)