การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการดีเด่น นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปี 2561

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช และนางสาวกัลยวรรธน์ จันทร์อ่วม นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมพิจารณาคัดเลือกข้าราชการดีเด่น นักประชาสัมพันธ์ดีเด่น และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปี 2561 พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561  โดยมีนางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา หัวหน้ากลุ่ม / ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา เข้าร่วมการนำเสนอผลการปฏิบัติราชการดีเด่น และนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ของผู้เข้ารับการคัด เลือกฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)