ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมติดตามการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือนเมษายน 2561

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมติดตามการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการประจำเดือนเมษายน 2561 ในประเด็นสำคัญๆ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติงาน ในไตรมาส 3-4 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ไทยนิยมยั่งยืน ตลาดประชารัฐ การเบิกจ่าย กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และได้มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา โดยมีนางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา หัวหน้ากลุ่มงาน / ฝ่าย รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมชาโต โรงแรมเอราวัณ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

 

(Visited 1 times, 1 visits today)