นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

วันที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 20.30 น. นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ลงทะเบียนตลาดประชารัฐ ในการนำสินค้ามาจำหน่าย ในงานตลาดประชารัฐออมสินทั่วถิ่นไทย “กิจกรรมตลาดประชารัฐสีชมพู” เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและ SME ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้า เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนตามแนวทางประชารัฐ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

 

(Visited 1 times, 1 visits today)