พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพังงา ปี 2561

นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพังงา ปี 2561 โดยมีนางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา เป็นผู้กล่าวรายงายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา โดยมียอดเงินสมทบกองทุนฯ ในปี 2561 เป็นเงิน 106,829 บาท  

(Visited 1 times, 1 visits today)