ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกอำเภอ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา

(Visited 1 times, 1 visits today)