19 ต.ค 59 นางอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามและมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจัวหวัดพังงา

นางอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามและมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจัวหวัดพังงา โดยนายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)