Archives: ดาวน์โหลด

หนังสือด่วนที่สุด ที่ พง0019.4/ว1770ลงวันที่20เมษายน2560 เรื่องการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ในการทำงานเชิงยุทธศาสตร์และเพื่อพัฒนาองค์การที่ดีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาปีงบประมาณพ.ศ.2560

(20/04/2560)