Archives: ดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดพังงาด่วนที่สุดที่พง0019.4/ว2130ลงวันที่16พ.ค.2560เรื่องขอความร่วมมือตรวจสอบความต้องการที่อยู่อาศัยและพื้นที่เพื่อการจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ(บ้านหลวง)และโครงการบ้านสวัสดิการข้าราชการ(เช่าซื้อ)

(16/05/2560)