Archives: ดาวน์โหลด

ที่ พง 0019.1/ว 336 เรื่อง การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อชี้แจงการดำเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

(16/01/2563)