คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

ร่างประกาศ เรื่อง ประกวเราคาจ้างออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการชุชมนท่องเที่ยว OTOP กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ 3.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน 330 ผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(20/08/2561)

ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาเป็นสินค้าที่ระลึกจังหวัดพังงา ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดพังงา กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ 3.2 ยกระดับผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาเป็นสินค้าที่ระลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(20/08/2561)