4.เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ส่วนประกอบสำหรับประกอบและปกรุงอาหาร ในการสาธิตเพื่อใช้ในการฝึกอบรม สาธิตตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมวิถีพอเพียง “เดินตามรอยเท้าพ่อ” สู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กิจกรรมที่ 3 จัดทำแผนชีวิต ปรับปรุงแผนส่งเสริมกิจกรรมทางเลือกในครัวเรือนและศูนย์เรียนรู้ตามรอยเท้าพ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27/05/2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร เพื่อใช้ในการประชุมเตรียมการพัฒนาการและสร้างมูลค่าเพิ่มจากอัตลักษณ์และ DNA ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิเวศ และวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาพื้นถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18/03/2562)

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกวดราคาจ้างออกแบบตราสัญลักษณ์และสโลแกนชุมชนพร้อมจัดทำสื่อสัยลักษณ์ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

(05/10/2561)