หนังสือแจ้งเวียน

หนังสือที่ พง 0019.4/ว6217 เรื่องการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒

(17/12/2562)