1.ประกาศ/หนังสือสั่งการ

หนังสือด่วนที่สุดเลขที่ พง 0019.4/ว 2235 ลว 10 พ.ค. 2561 เรื่อง การดำเนินงานโครงการติดตาม สนับสนุนการบริหารทระพยากรบุคคล “กจ.สัญจร” (อ.เมืองพังงา/อ.ตะกั่วป่า/อ.ตะกั่วทุ่ง/อ.ท้ายเหมือง/อ.ทับปุด)

(10/05/2561)