1.ประกาศ/หนังสือสั่งการ

หนังสือด่วนที่สุด ที่ พง0019.4/ว1770ลงวันที่20เมษายน2560 เรื่องการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ในการทำงานเชิงยุทธศาสตร์และเพื่อพัฒนาองค์การที่ดีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาปีงบประมาณพ.ศ.2560

(20/04/2560)

หนังสือที่มท0407.6/ว0648ลว29มี.ค.2560 เรื่องการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(พพร.)รุ่นที่6

(10/04/2560)