1.ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ที่ พง 0019.4/ว 4603 เรื่อง ขอให้อำเภอมอบหมายพัฒนาการอำเภอหรือนักวิชาการพัฒนาชุม เข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบ Video Conference การประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(16/09/2562)

ที่ พง 0019.1/ว 4514 เรื่ี่อง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านสานต่อปณิธานแม่ด้วยหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมนำเสนอผลความสำเร็จการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562

(13/09/2562)

ที่ พง 0019.1/ว 4514 เรื่อง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านสานต่อปณิธานแม่ด้วยหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมนำเสนอผลความนสำเร็จการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562

(12/09/2562)