ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว : ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเกาะยาว เพื่อขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอเกาะยาว ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว : ร่วมกิจกรรมพิจารณาคัดเลือกศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น ประจำปี 2561 ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านคลองบอน หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว : ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ เพื่อบริหารจัดการในการบูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ WAR ROOM ไข้เลือดออก

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะยาว : ร่วมประชุมหัวหน้ากลุ่ม /ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อระดมสมอง กำหนดกระบวนงาน การออกแบบ เตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

Page 1 of 3212345...102030...Last »