ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีบัญชี 2562 ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นางสาวศริญญา ใจเย็น รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพังงา ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพสตรีจังหวัดพังงา “วันสตรีไทย ประจำปี 2562” ณ ศูนย์ศึกษาวิจัย ศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นางสาวศริญญา ใจเย็น รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ร่วมออกหน่วยโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2562

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น. นางปราณี รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอท้ายเหมือง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอและเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ ที่ทำการนิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงธารน้ำใจ สภากาชาดไทย (ถุงยังชีพ) แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางปราณี รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ ครุฑมาศ ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช และนายสมศักดิ์ สงนาค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2562

นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ให้การต้อนรับนายชาคริต ถิระสาโรช ผอ.กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่ายและคณะ ในการติดตามโครงการเช่าวงจรสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส ESET Endpoint Security ในพื้นที่จังหวัดพังงา