ข่าวประชาสัมพันธ์

นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา สัมภาษณ์เพื่อจัดทำวิดีทัศน์ สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และกรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐฯ ร่วมรับฟังการประชุมสร้างความเข้าใจ

นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมคลินิคแก้จน โดยมีปลัดอาวุโสอำเภอตะกั่วทุ่ง เกษตรอำเภอ และ ครู กศน.ตำบลท่าอยู่ ได้ร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งกรุด ม. 4 ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา ร่วมออกหน่วยโครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัด ประจำปี 2562 (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลเกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จังหวัดพังงา  โดยมี นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 2/2562 เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และเขตตรวจราชการที่ 7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2562 ณ กระทะทอง กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปาพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายประมวล วรานุศิษฎ์ พัฒนาการจังหวัดพังงา เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับศิษย์เก่า โครงการเพชรในตม ในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 4 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมลิกอร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช